Υγεία και Ασφάλεια

DCIM119GOPRO

Η διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας όλων των εργαζομένων, αποτελεί για τη Νέα Οδό ύψιστη προτεραιότητα και καθοριστικό παράγοντα αποτελεσματικής, καθημερινής λειτουργίας.

Διαχρονικός στόχος και δέσμευση της εταιρίας είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας, στο οποίο κυριαρχεί η καθημερινή προσπάθεια ελαχιστοποίησης των εργατικών ατυχημάτων.

Η Νέα Οδός εφαρμόζει ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας &Υγιεινής (ΣΔΑΥ) πιστοποιημένο σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο OHSAS 18001:2007. Στα πλαίσια εφαρμογής του ΣΔΑΥ, η εταιρία στοχεύει στην εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων προς τους υπαλλήλους της, τους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου ή τρίτους που σχετίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητά της. Επιπλέον, θέτει τις κατάλληλες προτεραιότητες και καθιερώνει προγράμματα για την εφαρμογή της πολιτικής της και την επίτευξη των στόχων Ασφάλειας & Υγιεινής (Α&Υ).

Πέραν των παραπάνω, και με την υποστήριξη ανεξάρτητων Συμβούλων Α&Υ, η Νέα Οδός παρέχει στο ανθρώπινο δυναμικό της, τις απαραίτητες υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, φροντίζοντας έτσι για τη συνεχή παρακολούθηση της υγείας και των συνθηκών εργασίας όλων των εργαζομένων.

Τέλος, και ως επιστέγασμα της δέσμευσής της για την διασφάλισης της Α&Υ του προσωπικού, η Νέα Οδός  διατηρεί και ομαδικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των εργαζομένων της.